Dla osób starszych i niepełnosprawnych

Teleopieka i geriatria

Andrzej Jarczewski, „Teleopieka w społeczeństwie informacyjnym”

Obecny poziom rozwoju telekomunikacji i techniki komputerowej w Polsce umożliwia świad­czenie usług nowej generacji. Poniżej po­dej­mujemy próbę sformułowania programu teleopieki, wyko­rzys­tującego najnowsze zdo­bycze techniki. Niektóre z tych usług są już po­wszech­nie stosowane w zamożniejszych krajach, inne odzwier­ciedlają możliwo­ści wykreowania nowego rynku usług zdro­wotnych, rehabilitacyjnych, zabezpie­czających i opie­kuńczo-pie­lęgnacyjnych. Celem tych usług jest zapewnienie opieki, pomocy oraz niezbędnych świadczeń w miej­scu zamiesz­kania pacjenta. W sektorze najnowszej tech­nologii powstawać będą nowe miejsca pracy w  no­wych zawodach z zakresu teleopieki. Czytaj więcej

Teleopieka umożliwia monitorowanie stanu zdrowia seniora

Otwartość granic i możliwości zarobkowania w innych miejscach na świecie, skłania wielu młodych Polaków do wyjazdów za granicę i pozostawania tam nawet na zawsze. Starych drzew się jednak nie przesadza, jak mówi przysłowie i co za tym idzie starsze pokolenie nie wyraża chęci opuszczania rodzinnych stron, by mieszkać przy swoich bliskich na obczyźnie.

Dzieci szybko w dzisiejszych czasach opuszczają rodzinne domy. Wyjeżdżają nie tylko z kraju, ale także z rodzinnych miejscowości, na studia do dużych miast lub w poszukiwaniu pracy czy po prostu lepszego, ciekawszego życia. Zanikają rodziny wielopokoleniowe, mieszkające pod jednym dachem.

Coraz więcej starszych osób żyje w Polsce samotnie. Wynika to nie tylko z powyżej opisanych  sytuacji, ale również z faktu, że ich współmałżonkowie odchodzą często z tego świata wcześniej. Czytaj więcej