Dla osób starszych i niepełnosprawnych

Teleopieka i geriatria

Andrzej Jarczewski, „Teleopieka w społeczeństwie informacyjnym”

Obecny poziom rozwoju telekomunikacji i techniki komputerowej w Polsce umożliwia świad­czenie usług nowej generacji. Poniżej po­dej­mujemy próbę sformułowania programu teleopieki, wyko­rzys­tującego najnowsze zdo­bycze techniki. Niektóre z tych usług są już po­wszech­nie stosowane w zamożniejszych krajach, inne odzwier­ciedlają możliwo­ści wykreowania nowego rynku usług zdro­wotnych, rehabilitacyjnych, zabezpie­czających i opie­kuńczo-pie­lęgnacyjnych. Celem tych usług jest zapewnienie opieki, pomocy oraz niezbędnych świadczeń w miej­scu zamiesz­kania pacjenta. W sektorze najnowszej tech­nologii powstawać będą nowe miejsca pracy w  no­wych zawodach z zakresu teleopieki.

Całość na stronie: http://archive.is/uBIJF

Teleopieka, „System teleopieki NaszSenior

Gromadzone dane tworzą indywidualne modele zachowań podopiecznych. Wiadomo, że np. między godziną 7 a 8 rano osoba wstaje i idzie do toalety. Po kwadransie przechodzi do kuchni na posiłek i zażyć tabletki. Po pół godzinie wraca do sypialni. Po ubraniu się, po godzinie wychodzi na godzinny spacer. Opisana powyżej kolejność zdarzeń tworzy indywidualny model zachowań. Podobne rytuały są różne zależnie od dnia tygodnia, pory roku, sytuacji pogodowej. System teleopieki NaszSenior.pl jest rozwiązaniem samouczącym się w miarę upływu czasu i zbieranych danych. Zadaniem modułu analityczno-statystycznego jest wnioskowanie i reagowanie na sytuacje odbiegające od normy.

Całość na stronie: http://teleopieka.com.pl/teleopieka-naszsenior-pl-zdalna-opieka-nad-osobami-starszymi-i-niepelnosprawnymi

Jarosław Derejczyk, „Czym jest Geriatria?”

W przypadku chorych w podeszłym wieku diagnozy na skierowaniach lekarzy kierujących do oddziału geriatrycznego jak i rozpoznania wstępne, stawiane na izbach przyjęć przez lekarzy pracujących w oddziałach, często znacznie różnią się od rozpoznań końcowych i stanowi to specyfikę pracy z pacjentami w podeszłym wieku.

Całość na stronie: http://www.derejczyk.com/?page_id=817