Gerontologia-i-geriatria

Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy

Czy należy inwestować w rozwój gerontologii i geriatrii naszym kraju?

Wyzwania wobec bazy i kadry geriatrycznej.

Zadania naukowe, dydaktyczne, organizacyjno-opiekuńcze i edukacyjne dotyczące gerontologii, a zwłaszcza geriatrii, mogą być realizowane, o ile mają silne wsparcie poprzez bazę naukowo-badawczą opartą na uczelniach medycznych. Niestety, zarówno kadra i baza naukowa, jak i zasoby w zakresie geriatrycznej bazy łóżkowej w Polsce, w niedofinansowanych zakładach opieki krótkoterminowej (oddziały geriatryczne) i długoterminowej są wysoce niedostateczne. Brakuje oddziałów rehabilitacyjnych dla przewlekle chorych oraz jednostek paliatywno-hospicyjnych. Nie podejmuje się kroków w kierunku rozwoju rehabilitacji osób starszych i opieki psychologicznej. Czytaj więcej

Senior

Standardy świadczenia usług specjalności geriatria

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii

Geriatryczne standardy opieki nad osobami w starszym wieku.

Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku, leczenie oraz pielęgnacja osób starszych będą we współczesnym świecie coraz bardziej aktualne. Aby pomóc ludziom w starszym wieku, należy wypracować taki system leczenia i pielęgnowania, który będzie jasno określał zadania lekarza, pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, pracownika socjalnego i wolontariusza. Standardy opieki medycznej nad ludźmi w podeszłym wieku mają stanowić nowy model i wzór postępowania z osobą starszą. Stosując te standardy zespół geriatryczny będzie miał możliwość „całościowego” podejścia do pacjenta i jego problemów. Czytaj więcej