Starość - teleopieka

Teleopieka jest przyszłością wsparcia dla seniorów

Systemy teleopieki pozwalają na natychmiastowe wysłanie sygnału alarmowego i połączenie się z centrum alarmowym, bliską osobą lub pogotowiem. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa, że w mieście z co najmniej 10 tysiącami mieszkańców karetka pogotowia powinna dojechać w czasie do 15 minut od zgłoszenia. System teleopieki umożliwia zaalarmowanie zaufanej osoby. Sąsiad w najkrótszym czasie może udzielić pierwszej pomocy lub po prostu „podnieść chorego na duchu”. Czytaj więcej

Dla osób starszych i niepełnosprawnych

Teleopieka i geriatria

Andrzej Jarczewski, „Teleopieka w społeczeństwie informacyjnym”

Obecny poziom rozwoju telekomunikacji i techniki komputerowej w Polsce umożliwia świad­czenie usług nowej generacji. Poniżej po­dej­mujemy próbę sformułowania programu teleopieki, wyko­rzys­tującego najnowsze zdo­bycze techniki. Niektóre z tych usług są już po­wszech­nie stosowane w zamożniejszych krajach, inne odzwier­ciedlają możliwo­ści wykreowania nowego rynku usług zdro­wotnych, rehabilitacyjnych, zabezpie­czających i opie­kuńczo-pie­lęgnacyjnych. Celem tych usług jest zapewnienie opieki, pomocy oraz niezbędnych świadczeń w miej­scu zamiesz­kania pacjenta. W sektorze najnowszej tech­nologii powstawać będą nowe miejsca pracy w  no­wych zawodach z zakresu teleopieki. Czytaj więcej

Teleopieka umożliwia monitorowanie stanu zdrowia seniora

Otwartość granic i możliwości zarobkowania w innych miejscach na świecie, skłania wielu młodych Polaków do wyjazdów za granicę i pozostawania tam nawet na zawsze. Starych drzew się jednak nie przesadza, jak mówi przysłowie i co za tym idzie starsze pokolenie nie wyraża chęci opuszczania rodzinnych stron, by mieszkać przy swoich bliskich na obczyźnie.

Dzieci szybko w dzisiejszych czasach opuszczają rodzinne domy. Wyjeżdżają nie tylko z kraju, ale także z rodzinnych miejscowości, na studia do dużych miast lub w poszukiwaniu pracy czy po prostu lepszego, ciekawszego życia. Zanikają rodziny wielopokoleniowe, mieszkające pod jednym dachem.

Coraz więcej starszych osób żyje w Polsce samotnie. Wynika to nie tylko z powyżej opisanych  sytuacji, ale również z faktu, że ich współmałżonkowie odchodzą często z tego świata wcześniej. Czytaj więcej

Opieka domowa

Teleopieka to rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka

Aktualna sytuacja demograficzna wymusza koncentrację na problemie większego wykorzystania nowoczesnej technologii w celu opieki nad zdrowiem starszych osób.

Dzięki rozwojowi medycyny ludzie żyją teraz dłużej, jednak większość z nich z przewlekłymi chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby krążenia i serca. Wiele osób starszych nie uskarża się na żadne schorzenia, jednak żyje z jakiś przyczyn samotnie. Nowoczesna technologia może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia obu tym grupom ludzi.

Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny określa formę teleopieki, jako niezwykle korzystne rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka, jakim są seniorzy, mający ograniczenia w zakresie mobilności. System zdalnego monitorowania stanu zdrowia osób starszych może pomóc w momencie, gdy zagrożone jest zdrowie i życie danej osoby w miejscu zamieszkania. Czytaj więcej