Gerontologia-i-geriatria

Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy

Czy należy inwestować w rozwój gerontologii i geriatrii naszym kraju?

Wyzwania wobec bazy i kadry geriatrycznej.

Zadania naukowe, dydaktyczne, organizacyjno-opiekuńcze i edukacyjne dotyczące gerontologii, a zwłaszcza geriatrii, mogą być realizowane, o ile mają silne wsparcie poprzez bazę naukowo-badawczą opartą na uczelniach medycznych. Niestety, zarówno kadra i baza naukowa, jak i zasoby w zakresie geriatrycznej bazy łóżkowej w Polsce, w niedofinansowanych zakładach opieki krótkoterminowej (oddziały geriatryczne) i długoterminowej są wysoce niedostateczne. Brakuje oddziałów rehabilitacyjnych dla przewlekle chorych oraz jednostek paliatywno-hospicyjnych. Nie podejmuje się kroków w kierunku rozwoju rehabilitacji osób starszych i opieki psychologicznej.

Streszczenie

Polska geriatria i gerontologia mimo stosunkowo długiej historii nadal są niedoceniane przez polityków i decydentów. Choć istnieją racjonalne przesłanki do rozwoju geriatrii, ta dyscyplina kliniczna nie doczekała się zdefiniowanego miejsca w polskim systemie ochrony zdrowia. Polskie wskaźniki opieki geriatrycznej wyraźnie różnią się od obowiązujących w Unii Europejskiej, co jest konsekwencją wieloletnich zaniedbań w polityce resortu zdrowia. Funkcjonujący system opieki zdrowotnej i społecznej nad osobami starszymi w Polsce jest zdezintegrowany, rozproszony, niespójny, z ograniczonym dostępem do świadczeń i nierównym finansowaniem. Na podstawie przedstawionej analizy kosztów rejestrowanych w okresie roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na świadczenia medyczne dla osób w wieku powyżej 60 lat w województwie śląskim wykazano większą (o = 25%) opłacalność ekonomiczną opieki geriatrycznej w porównaniu z tradycyjną opieką medyczną. Wnioskowano, aby wprowadzić przedmiot „geriatria” do obligatoryjnego programu kształcenia studentów medycyny na kierunkach lekarskich uczelni medycznych, wdrożyć obowiązkowe kształcenie podyplomowe lekarzy rodzinnych z zakresu geriatrii, zwiększyć liczbę miejsc specjalizacyjnych z geriatrii na bazie klinik i oddziałów geriatrycznych, inwestować w rozwój jednostek geriatrycznych wraz z zapewnieniem ich finansowania na podstawie realnych kosztów, a poprzez to poprawić dostępność i jakość opieki geriatrycznej nad osobami starszymi. Geriatryczne podejście do oceny i opieki geriatrycznej łączy racjonalne wydawanie środków publicznych z jakością opieki nad osobami w starszym wieku. Geriatria może przynosić określone oszczędności finansowe dla systemu ochrony zdrowia. Intensywny rozwój tej dziedziny jest potrzebą chwili i warto inwestować w jej rozwój.

Czytaj całość w formacie PDF

Autorzy:

  1. Jarosław Derejczyk
  2. Barbara Bień
  3. Janina Kokoszka-Paszkot
  4. Joanna Szczygieł
  5. Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
  6. Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  7. Oddział Geriatryczny Szpitala w Gorlicach
  8. Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach