Jak system Teleopieki pomaga opiekunom pełnoetatowym?

Osoby starsze lub chore wymagają niejednokrotnie całodobowej obecności opiekunów i w takiej sytuacji system Teleopieki może pełnić funkcję uzupełniającą.

Osoby zatrudniane na stanowisko opiekuna całodobowego potrzebują w swojej ciężkiej pracy wsparcia. Seniorzy ze schorzeniami takimi jak Alzheimer czy Parkinson wymagają stałego nadzoru, tymczasem opiekun musi wykonywać jednocześnie mnóstwo czynności w miejscu, w którym sprawuje opiekę nad chorą i starszą osobą. Konieczne jest wychodzenie po zakupy, sprzątanie, gotowanie czy nawet odpoczynek. W czasie wykonywania tych czynności w mieszkaniu i poza nim, przydałaby się druga para oczu, która  kontrolowałaby zachowania podopiecznego i czuwała nad jego bezpieczeństwem lub potrzebami. Czytaj więcej

Teleopieka pomaga rodzinom podopiecznych

W dzisiejszych czasach rzadko zdarzają się rodziny wielopokoleniowe zamieszkujące od jednym dachem. Poszukiwanie lepszych zarobków i miejsca pracy sprawia, że wiele osób porzuca rodzinny dom i zmienia miejsce zamieszkania. Osoby starsze często pozostają same, chociaż dzieje się tak, bo rodzina nie ma innego wyjścia. Pozostaje jednak troska dzieci i ich niepokój o bezpieczeństwo rodziców czy dziadków.

Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi właśnie Teleopieka. Gwarancją jaką daje tego typu usługa, pozwala rodzinom na komfort spokoju i pewność, że ich bliscy są bezpieczni i pod dobrą opieką. Czytaj więcej

Starość - teleopieka

Teleopieka jest przyszłością wsparcia dla seniorów

Systemy teleopieki pozwalają na natychmiastowe wysłanie sygnału alarmowego i połączenie się z centrum alarmowym, bliską osobą lub pogotowiem. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa, że w mieście z co najmniej 10 tysiącami mieszkańców karetka pogotowia powinna dojechać w czasie do 15 minut od zgłoszenia. System teleopieki umożliwia zaalarmowanie zaufanej osoby. Sąsiad w najkrótszym czasie może udzielić pierwszej pomocy lub po prostu „podnieść chorego na duchu”. Czytaj więcej

Dla osób starszych i niepełnosprawnych

Teleopieka i geriatria

Andrzej Jarczewski, „Teleopieka w społeczeństwie informacyjnym”

Obecny poziom rozwoju telekomunikacji i techniki komputerowej w Polsce umożliwia świad­czenie usług nowej generacji. Poniżej po­dej­mujemy próbę sformułowania programu teleopieki, wyko­rzys­tującego najnowsze zdo­bycze techniki. Niektóre z tych usług są już po­wszech­nie stosowane w zamożniejszych krajach, inne odzwier­ciedlają możliwo­ści wykreowania nowego rynku usług zdro­wotnych, rehabilitacyjnych, zabezpie­czających i opie­kuńczo-pie­lęgnacyjnych. Celem tych usług jest zapewnienie opieki, pomocy oraz niezbędnych świadczeń w miej­scu zamiesz­kania pacjenta. W sektorze najnowszej tech­nologii powstawać będą nowe miejsca pracy w  no­wych zawodach z zakresu teleopieki. Czytaj więcej

Gerontologia-i-geriatria

Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy

Czy należy inwestować w rozwój gerontologii i geriatrii naszym kraju?

Wyzwania wobec bazy i kadry geriatrycznej.

Zadania naukowe, dydaktyczne, organizacyjno-opiekuńcze i edukacyjne dotyczące gerontologii, a zwłaszcza geriatrii, mogą być realizowane, o ile mają silne wsparcie poprzez bazę naukowo-badawczą opartą na uczelniach medycznych. Niestety, zarówno kadra i baza naukowa, jak i zasoby w zakresie geriatrycznej bazy łóżkowej w Polsce, w niedofinansowanych zakładach opieki krótkoterminowej (oddziały geriatryczne) i długoterminowej są wysoce niedostateczne. Brakuje oddziałów rehabilitacyjnych dla przewlekle chorych oraz jednostek paliatywno-hospicyjnych. Nie podejmuje się kroków w kierunku rozwoju rehabilitacji osób starszych i opieki psychologicznej. Czytaj więcej

Teleopieka umożliwia monitorowanie stanu zdrowia seniora

Otwartość granic i możliwości zarobkowania w innych miejscach na świecie, skłania wielu młodych Polaków do wyjazdów za granicę i pozostawania tam nawet na zawsze. Starych drzew się jednak nie przesadza, jak mówi przysłowie i co za tym idzie starsze pokolenie nie wyraża chęci opuszczania rodzinnych stron, by mieszkać przy swoich bliskich na obczyźnie.

Dzieci szybko w dzisiejszych czasach opuszczają rodzinne domy. Wyjeżdżają nie tylko z kraju, ale także z rodzinnych miejscowości, na studia do dużych miast lub w poszukiwaniu pracy czy po prostu lepszego, ciekawszego życia. Zanikają rodziny wielopokoleniowe, mieszkające pod jednym dachem.

Coraz więcej starszych osób żyje w Polsce samotnie. Wynika to nie tylko z powyżej opisanych  sytuacji, ale również z faktu, że ich współmałżonkowie odchodzą często z tego świata wcześniej. Czytaj więcej

Opieka domowa

Teleopieka to rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka

Aktualna sytuacja demograficzna wymusza koncentrację na problemie większego wykorzystania nowoczesnej technologii w celu opieki nad zdrowiem starszych osób.

Dzięki rozwojowi medycyny ludzie żyją teraz dłużej, jednak większość z nich z przewlekłymi chorobami, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby krążenia i serca. Wiele osób starszych nie uskarża się na żadne schorzenia, jednak żyje z jakiś przyczyn samotnie. Nowoczesna technologia może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia obu tym grupom ludzi.

Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny określa formę teleopieki, jako niezwykle korzystne rozwiązanie dla populacji wysokiego ryzyka, jakim są seniorzy, mający ograniczenia w zakresie mobilności. System zdalnego monitorowania stanu zdrowia osób starszych może pomóc w momencie, gdy zagrożone jest zdrowie i życie danej osoby w miejscu zamieszkania. Czytaj więcej

Senior

Standardy świadczenia usług specjalności geriatria

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii

Geriatryczne standardy opieki nad osobami w starszym wieku.

Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku, leczenie oraz pielęgnacja osób starszych będą we współczesnym świecie coraz bardziej aktualne. Aby pomóc ludziom w starszym wieku, należy wypracować taki system leczenia i pielęgnowania, który będzie jasno określał zadania lekarza, pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, pracownika socjalnego i wolontariusza. Standardy opieki medycznej nad ludźmi w podeszłym wieku mają stanowić nowy model i wzór postępowania z osobą starszą. Stosując te standardy zespół geriatryczny będzie miał możliwość „całościowego” podejścia do pacjenta i jego problemów. Czytaj więcej